مهیار علیزاده به ارغنون آمد

مهیار علیزاده به ارغنون آمد
مهیار علیزاده در برنامه ˝ارغنون˝ از شبکه رادیویی گفت و گو اظهار کرد: همواره برای کاری که می‌سازم و انجام می‌دهم وقت گذاشته و متحمل زحمت بسیاری می‌شوم، از این رو تمایل چندانی به دخالت ناشران در اصل اثر ندارم. . . .

مهیار علیزاده به ارغنون آمد

مهیار علیزاده در برنامه ˝ارغنون˝ از شبکه رادیویی گفت و گو اظهار کرد: همواره برای کاری که می‌سازم و انجام می‌دهم وقت گذاشته و متحمل زحمت بسیاری می‌شوم، از این رو تمایل چندانی به دخالت ناشران در اصل اثر ندارم. . . .
مهیار علیزاده به ارغنون آمد

خرید رنک

خبر دانشجویی