موج سواری جریان های سیاسی روی سیم های فضای مجازی!

موج سواری جریان های سیاسی روی سیم های فضای مجازی!
گروه «سیاست» قدس آنلاین/ آمنه مستقیمی: برخی فعالان این شبکه ها دلیل ورودشان را تاثیرگذاری بر فضا معرفی می کنند، اما همان طورکه یک برنامه مذهبی، شبکه ماهواره ای «من و تو» را مذهبی نمی کند، یک کانال مذهبی هم نمی تواند تلگرام صهیونیستی را مذهبی کند.

موج سواری جریان های سیاسی روی سیم های فضای مجازی!

گروه «سیاست» قدس آنلاین/ آمنه مستقیمی: برخی فعالان این شبکه ها دلیل ورودشان را تاثیرگذاری بر فضا معرفی می کنند، اما همان طورکه یک برنامه مذهبی، شبکه ماهواره ای «من و تو» را مذهبی نمی کند، یک کانال مذهبی هم نمی تواند تلگرام صهیونیستی را مذهبی کند.
موج سواری جریان های سیاسی روی سیم های فضای مجازی!

دانلود موزیک