موفقیت نوازندگان ایرانی در پروژه ارکستر جوانان جهان در ایتالیا

موفقیت نوازندگان ایرانی در پروژه ارکستر جوانان جهان در ایتالیا
طی نامه ارسالی از رئیس ارکستر جوانان جهان موفقیت نوازندگان ایرانی در پروژه مستر کلاس ارکستر جهانی در ایتالیا به بنیاد رودکی تبریک گفته شد. . . .

موفقیت نوازندگان ایرانی در پروژه ارکستر جوانان جهان در ایتالیا

طی نامه ارسالی از رئیس ارکستر جوانان جهان موفقیت نوازندگان ایرانی در پروژه مستر کلاس ارکستر جهانی در ایتالیا به بنیاد رودکی تبریک گفته شد. . . .
موفقیت نوازندگان ایرانی در پروژه ارکستر جوانان جهان در ایتالیا

سپهر نیوز