نظر مهران احمدی در مورد فیلم ˝نفس˝

نظر مهران احمدی در مورد فیلم ˝نفس˝
مهران احمدی بازیگر فیلم ˝نفس˝ می‌گوید مفهوم صلح‌خواهی و صلح‌طلبی در این فیلم جاری است. . . .

نظر مهران احمدی در مورد فیلم ˝نفس˝

مهران احمدی بازیگر فیلم ˝نفس˝ می‌گوید مفهوم صلح‌خواهی و صلح‌طلبی در این فیلم جاری است. . . .
نظر مهران احمدی در مورد فیلم ˝نفس˝

خبرگزاری اصفهان