نقاشی هرات متاثر از هفت پیکر نظامی است / رضوان صادق زاده از نمایشگاه و آثار خود خبر داد

نقاشی هرات متاثر از هفت پیکر نظامی است / رضوان صادق زاده از نمایشگاه و آثار خود خبر داد
رضوان صادق زاده می‌گوید: وقتی با مکتب هرات آشنا شدم، دیدم 600 سال پیش کمال الدین بهزاد این کار را انجام داده و حالا 400 سال بعد از او ما به سختی این راه را آغاز کرده و ادامه خواهم داد. . . .

نقاشی هرات متاثر از هفت پیکر نظامی است / رضوان صادق زاده از نمایشگاه و آثار خود خبر داد

رضوان صادق زاده می‌گوید: وقتی با مکتب هرات آشنا شدم، دیدم 600 سال پیش کمال الدین بهزاد این کار را انجام داده و حالا 400 سال بعد از او ما به سختی این راه را آغاز کرده و ادامه خواهم داد. . . .
نقاشی هرات متاثر از هفت پیکر نظامی است / رضوان صادق زاده از نمایشگاه و آثار خود خبر داد

خرید بک لینک