نقاشی یک هکتاری روی کوه / عکس

نقاشی یک هکتاری روی کوه / عکس
یک هنرمند فرانسوی برای ادای دین به یک چوپان عکس او را در روی کوه آلپ نقاشی کرد. . . .

نقاشی یک هکتاری روی کوه / عکس

یک هنرمند فرانسوی برای ادای دین به یک چوپان عکس او را در روی کوه آلپ نقاشی کرد. . . .
نقاشی یک هکتاری روی کوه / عکس