نقاشی 3 میلیاردی سهراب سپهری در گوشه خیابان / عکس

نقاشی 3 میلیاردی سهراب سپهری در گوشه خیابان / عکس
اثر نقاشی از سهراب سپهری که به گفته کارشناسان بیش از 3 میلیارد تومان قیمت دارد این روزها در کنار خیابان است. . . .

نقاشی 3 میلیاردی سهراب سپهری در گوشه خیابان / عکس

اثر نقاشی از سهراب سپهری که به گفته کارشناسان بیش از 3 میلیارد تومان قیمت دارد این روزها در کنار خیابان است. . . .
نقاشی 3 میلیاردی سهراب سپهری در گوشه خیابان / عکس

پرس نیوز