نقشه شوم مرد شیطان صفت برای آزار واذیت زن جوان

نقشه شوم مرد شیطان صفت برای آزار واذیت زن جوان
فرمانده انتظامی شهرستان آباده از بازداشت هکر تلگرام که در آن شهرستان به عناوین مختلف با تهدید یک بانوی شهروند در فضای مجازی، قصد نیل به اهداف شیطانی خود را داشت، خبر داد.

نقشه شوم مرد شیطان صفت برای آزار واذیت زن جوان

فرمانده انتظامی شهرستان آباده از بازداشت هکر تلگرام که در آن شهرستان به عناوین مختلف با تهدید یک بانوی شهروند در فضای مجازی، قصد نیل به اهداف شیطانی خود را داشت، خبر داد.
نقشه شوم مرد شیطان صفت برای آزار واذیت زن جوان

مدرسه