نقش تلگرام در زلزله تهران

نقش تلگرام در زلزله تهران
شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)- بزرگ ترین رسانه ایران در جابجایی سریع اطلاعات اپلیکیشن تلگرام بود.

نقش تلگرام در زلزله تهران

شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)- بزرگ ترین رسانه ایران در جابجایی سریع اطلاعات اپلیکیشن تلگرام بود.
نقش تلگرام در زلزله تهران