نمایشگاه ˝سی در سی˝ با رونمایی از امضاء هنرمندان به کار خود پایان داد

نمایشگاه ˝سی در سی˝ با رونمایی از امضاء هنرمندان به کار خود پایان داد
نمایشگاه ˝ سی در سی ˝ که به مدت سه هفته توسط گروه هنری کژو راست در باغ موزه هنر ایرانی برپا بود با رونمایی از امضاء هنرمندان به کار خود پایان داد. . . .

نمایشگاه ˝سی در سی˝ با رونمایی از امضاء هنرمندان به کار خود پایان داد

نمایشگاه ˝ سی در سی ˝ که به مدت سه هفته توسط گروه هنری کژو راست در باغ موزه هنر ایرانی برپا بود با رونمایی از امضاء هنرمندان به کار خود پایان داد. . . .
نمایشگاه ˝سی در سی˝ با رونمایی از امضاء هنرمندان به کار خود پایان داد

شهر خبر