نمایش فیلم کمون پاریس در موزه هنرهای معاصر تهران

نمایش فیلم کمون پاریس در موزه هنرهای معاصر تهران
فیلم کمون پاریس از بخش یک فیلم ساز یک نگاه :مروری بر سینمای پیتر واتکینز، روز یکشنبه31 مردادماه ساعت 13 در سالن سینما تک موزه هنرهای معاصر تهران به نمایش در می آید. . . .

نمایش فیلم کمون پاریس در موزه هنرهای معاصر تهران

فیلم کمون پاریس از بخش یک فیلم ساز یک نگاه :مروری بر سینمای پیتر واتکینز، روز یکشنبه31 مردادماه ساعت 13 در سالن سینما تک موزه هنرهای معاصر تهران به نمایش در می آید. . . .
نمایش فیلم کمون پاریس در موزه هنرهای معاصر تهران

عکس