نگرانی از خرید و فروش دارو در تلگرام

نگرانی از خرید و فروش دارو در تلگرام
نایب رئیس انجمن صنعت پخش، گفت: ایجاد بازارهای ثانویه مانند خرید و فروش دارو در کانال های تلگرامی، نگران کننده و تاسف آور است .

نگرانی از خرید و فروش دارو در تلگرام

نایب رئیس انجمن صنعت پخش، گفت: ایجاد بازارهای ثانویه مانند خرید و فروش دارو در کانال های تلگرامی، نگران کننده و تاسف آور است .
نگرانی از خرید و فروش دارو در تلگرام