همه آن چه باید از هک تلگرام بدانیم

همه آن چه باید از هک تلگرام بدانیم
صفری همچنین اظهار کرد: اما در خصوص بحث هک تلگرام و سایر پیام رسان ها این احتمال وجود دارد در سرویسهای آنها آسیب پذیری ها و نقص های امنیتی شناسایی شده و مباحث امنیتی آنها با دشواری هایی همراه شود.

همه آن چه باید از هک تلگرام بدانیم

صفری همچنین اظهار کرد: اما در خصوص بحث هک تلگرام و سایر پیام رسان ها این احتمال وجود دارد در سرویسهای آنها آسیب پذیری ها و نقص های امنیتی شناسایی شده و مباحث امنیتی آنها با دشواری هایی همراه شود.
همه آن چه باید از هک تلگرام بدانیم

روزنامه قانون