وارده / با غرض ورزی اعتماد مردم را به نظام سلامت مخدوش نکنیم

وارده / با غرض ورزی اعتماد مردم را به نظام سلامت مخدوش نکنیم
یادداشت زیر را یکی از کاربران خوزنیوز با عنوان «فعال بخش بهداشت» از طریق تلگرام خط ارتباطی خوزنیوز 09304899264 برای ما ارسال کرده است.
متأسفانه در روزهای اخیر فوت ناگوار تعدادی از همشهریانمان در بخش دیالیز بیمارستان سینا دل همه ما را آزرد. ولی آنچه بیشتر قلب انسان را می آزارد و شاید از خود این واقعه بدتر است، اظهارنظرهای غیرمسئولانه و بهره برداری های جناحی و سهم خواهی از این واقعه است. 
برخی افراد سودجو متأسفانه این حادثه را تریبونی برای مطرح نمودن خود قرار داده و مجال را بر مسئولین و متخصصین امر …

وارده / با غرض ورزی اعتماد مردم را به نظام سلامت مخدوش نکنیم

یادداشت زیر را یکی از کاربران خوزنیوز با عنوان «فعال بخش بهداشت» از طریق تلگرام خط ارتباطی خوزنیوز 09304899264 برای ما ارسال کرده است.
متأسفانه در روزهای اخیر فوت ناگوار تعدادی از همشهریانمان در بخش دیالیز بیمارستان سینا دل همه ما را آزرد. ولی آنچه بیشتر قلب انسان را می آزارد و شاید از خود این واقعه بدتر است، اظهارنظرهای غیرمسئولانه و بهره برداری های جناحی و سهم خواهی از این واقعه است. 
برخی افراد سودجو متأسفانه این حادثه را تریبونی برای مطرح نمودن خود قرار داده و مجال را بر مسئولین و متخصصین امر …
وارده / با غرض ورزی اعتماد مردم را به نظام سلامت مخدوش نکنیم

پرس نیوز