واکنش تلگرام به انتقال سرورهایش به ایران

واکنش تلگرام به انتقال سرورهایش به ایران
پایگاه خبری-تحلیلی زریان؛ به دنبال انتشار خبر فراهم سازی مقدمات انتقال سرورهای تلگرام به درون ایران یکی از خبرنگارها جزئیات بیشتر را از مدیرعامل و بنیان گذار تلگرام «پاول دورف» جویا شد اما او این خبر را تکذیب کرد!

واکنش تلگرام به انتقال سرورهایش به ایران

پایگاه خبری-تحلیلی زریان؛ به دنبال انتشار خبر فراهم سازی مقدمات انتقال سرورهای تلگرام به درون ایران یکی از خبرنگارها جزئیات بیشتر را از مدیرعامل و بنیان گذار تلگرام «پاول دورف» جویا شد اما او این خبر را تکذیب کرد!
واکنش تلگرام به انتقال سرورهایش به ایران

کانون نماز