ورود سرورهای تلگرام از روسیه به ایران صحت ندارد

ورود سرورهای تلگرام از روسیه به ایران صحت ندارد
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در مورد ورود سرورهای تلگرام از روسیه به ایران هیچ اطلاعاتی وجود ندارد و من باید این اطلاعات را به مردم بدهم که چنین مسئله ای صحت ندارد.

ورود سرورهای تلگرام از روسیه به ایران صحت ندارد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در مورد ورود سرورهای تلگرام از روسیه به ایران هیچ اطلاعاتی وجود ندارد و من باید این اطلاعات را به مردم بدهم که چنین مسئله ای صحت ندارد.
ورود سرورهای تلگرام از روسیه به ایران صحت ندارد

خرم خبر