وزیر ارتباطات مطرح کرد: رفع ابهام از فعالیت مسترکارت در ایران/همکاری با تلگرام ادامه دارد

وزیر ارتباطات مطرح کرد: رفع ابهام از فعالیت مسترکارت در ایران/همکاری با تلگرام ادامه دارد
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درمورد ابهاماتی که در خصوص فعالیت شرکت مستر کارت در ایران پیش آمده و نیز ادامه فعالیت شبکه اجتماعی تلگرام توضیح داد.

وزیر ارتباطات مطرح کرد: رفع ابهام از فعالیت مسترکارت در ایران/همکاری با تلگرام ادامه دارد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درمورد ابهاماتی که در خصوص فعالیت شرکت مستر کارت در ایران پیش آمده و نیز ادامه فعالیت شبکه اجتماعی تلگرام توضیح داد.
وزیر ارتباطات مطرح کرد: رفع ابهام از فعالیت مسترکارت در ایران/همکاری با تلگرام ادامه دارد

مهارت برتر