وزیر ارشاد با واگذاری موزه هنرهای معاصر به بنیاد رودکی مخالفت کرد

وزیر ارشاد با واگذاری موزه هنرهای معاصر به بنیاد رودکی مخالفت کرد
معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذاری مدیریت موزه هنرهای معاصر به بنیاد فرهنگی هنری رودکی را تکذیب کرد. . . .

وزیر ارشاد با واگذاری موزه هنرهای معاصر به بنیاد رودکی مخالفت کرد

معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذاری مدیریت موزه هنرهای معاصر به بنیاد فرهنگی هنری رودکی را تکذیب کرد. . . .
وزیر ارشاد با واگذاری موزه هنرهای معاصر به بنیاد رودکی مخالفت کرد

بک لینک رنک 7