وقتی مسولین فرق شبکه اجتماعی و موتورسیکلت را نمی فهمند!

وقتی مسولین فرق شبکه اجتماعی و موتورسیکلت را نمی فهمند!
استفاده از شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها حق مردم ایران است اما چرا ایرانی ها برای استفاده از حق خود باید مجبور به ورود به زمین دشمن و فعالیت در بستر شبکه های اجتماعی صهیونیستی همچون وتس­اَپ، تلگرام و اینستاگرام گردند؟ چرا ما از داشتن پیام رسان های ایرانی قدرتمند و چند ده میلیونی محرومیم.

وقتی مسولین فرق شبکه اجتماعی و موتورسیکلت را نمی فهمند!

استفاده از شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها حق مردم ایران است اما چرا ایرانی ها برای استفاده از حق خود باید مجبور به ورود به زمین دشمن و فعالیت در بستر شبکه های اجتماعی صهیونیستی همچون وتس­اَپ، تلگرام و اینستاگرام گردند؟ چرا ما از داشتن پیام رسان های ایرانی قدرتمند و چند ده میلیونی محرومیم.
وقتی مسولین فرق شبکه اجتماعی و موتورسیکلت را نمی فهمند!

bluray movie download