پلیس مانع از تجمع دوباره دهه هشتادی ها شد

پلیس مانع از تجمع دوباره دهه هشتادی ها شد
شهروند| پس از آن قرار جنجالی در مرکز خرید کوروش، این بار دهه هشتادی ها تصمیم گرفتند که به پارک آب و آتش بروند و دورهمی خود را آنجا برگزار کنند. هماهنگی ها برای این ملاقات درست مانند قرار قبلی از طریق تلگرام انجام شده بود. بعد از ظهر پنجشنبه جمعیت زیادی به پارک آب و آتش رفتند؛ اما با حضور ماموران پلیس زیادی مواجه شدند که پل طبیعت را بسته بودند و مانع از تجمع شان شدند. قرار دهه هشتادی ها در پارک آب و آتش، تنها دو روز پس از میتینگ پر سر و صدایشان در مرکز خرید کوروش، هماهنگ شد. قرار سه شنبه بعد از ظهری ک …

پلیس مانع از تجمع دوباره دهه هشتادی ها شد

شهروند| پس از آن قرار جنجالی در مرکز خرید کوروش، این بار دهه هشتادی ها تصمیم گرفتند که به پارک آب و آتش بروند و دورهمی خود را آنجا برگزار کنند. هماهنگی ها برای این ملاقات درست مانند قرار قبلی از طریق تلگرام انجام شده بود. بعد از ظهر پنجشنبه جمعیت زیادی به پارک آب و آتش رفتند؛ اما با حضور ماموران پلیس زیادی مواجه شدند که پل طبیعت را بسته بودند و مانع از تجمع شان شدند. قرار دهه هشتادی ها در پارک آب و آتش، تنها دو روز پس از میتینگ پر سر و صدایشان در مرکز خرید کوروش، هماهنگ شد. قرار سه شنبه بعد از ظهری ک …
پلیس مانع از تجمع دوباره دهه هشتادی ها شد

wolrd press news