پیشنهاد همکاری جم به مجری صدا و سیما + عکس

پیشنهاد همکاری جم به مجری صدا و سیما + عکس
مجری صداوسیما با انتشار دو اسکرین شات از مکالمه یکی از عوامل این شبکه گفت: چندین بار پیام هایی مبنی بر ارائه رزومه به این شبکه دریافت کردم و توجهی نکردم؛ اما در آخرین مورد شخصی که ظاهرا از تصویربرداران یا مونتورهای این شبکه بود و من شناختی از وی نداشتم؛ از طریق تلگرام پیشنهاد همکاری داد.

پیشنهاد همکاری جم به مجری صدا و سیما + عکس

مجری صداوسیما با انتشار دو اسکرین شات از مکالمه یکی از عوامل این شبکه گفت: چندین بار پیام هایی مبنی بر ارائه رزومه به این شبکه دریافت کردم و توجهی نکردم؛ اما در آخرین مورد شخصی که ظاهرا از تصویربرداران یا مونتورهای این شبکه بود و من شناختی از وی نداشتم؛ از طریق تلگرام پیشنهاد همکاری داد.
پیشنهاد همکاری جم به مجری صدا و سیما + عکس

فیلم سریال آهنگ