چرا اعتراف ظریف مهم است؟

چرا اعتراف ظریف مهم است؟
به گزارش شفاف ، مهدی محمدی در کانال تلگرام خود نوشت:
١- اعتراف ظریف به این معناست که تئوری “همه مسیرها به امریکا ختم می شود” اشتباه بوده است.
٢- اعتراف ظریف نشان می دهد برجام نه یک مدل برای حل سایر مشکلات، بلکه خود مشکلی است که باید حل شود.
٣- اعتراف ظریف می گوید تئوری امریکای خوب-امریکای بد سر آخر جز شرمندگی به بار نمی آورد.
٤-اعتراف ظریف یعنی برجام تحریم های قبلی را نگه داشته و برای تحریم های جدید کارسازی می کند.
٥- اعتراف ظریف یعنی کشور تا زمان غیرقابل محاسبه در آینده، هزینه “اعتماد” به امریکا ر …

چرا اعتراف ظریف مهم است؟

به گزارش شفاف ، مهدی محمدی در کانال تلگرام خود نوشت:
١- اعتراف ظریف به این معناست که تئوری “همه مسیرها به امریکا ختم می شود” اشتباه بوده است.
٢- اعتراف ظریف نشان می دهد برجام نه یک مدل برای حل سایر مشکلات، بلکه خود مشکلی است که باید حل شود.
٣- اعتراف ظریف می گوید تئوری امریکای خوب-امریکای بد سر آخر جز شرمندگی به بار نمی آورد.
٤-اعتراف ظریف یعنی برجام تحریم های قبلی را نگه داشته و برای تحریم های جدید کارسازی می کند.
٥- اعتراف ظریف یعنی کشور تا زمان غیرقابل محاسبه در آینده، هزینه “اعتماد” به امریکا ر …
چرا اعتراف ظریف مهم است؟