چرا تلگرام زبان فارسی ندارد؟

چرا تلگرام زبان فارسی ندارد؟
بیشترین کاربران تلگرام را فارسی زبان ها تشکیل می دهند؛ اما جالب است بدانید در تنظیمات این برنامه زبان فارسی وجود ندارد.

چرا تلگرام زبان فارسی ندارد؟

بیشترین کاربران تلگرام را فارسی زبان ها تشکیل می دهند؛ اما جالب است بدانید در تنظیمات این برنامه زبان فارسی وجود ندارد.
چرا تلگرام زبان فارسی ندارد؟

خبر جدید