چه طور اطلاعات دریافتی را مدیریت کنیم؟

– فریبا خانی: خب، بد نیست در این زمینه با یک کارشناس حرف بزنیم . من به نمایندگی همه ی نوجوانان تلگرام باز سؤال هایی با دکتر شهرام خرازی ها، کارشناس بهداشت و روان در میان گذاشتم و جواب گرفتم 🙂

میهن دانلود

پسورد نود