چگونگی قرار دادن متن داخل عکس در تلگرام

چگونگی قرار دادن متن داخل عکس در تلگرام
در حالت عادی به منظور انتشار فایل های چندرسانه ای و متن، باید هر کدام را به صورت جداگانه نشر دهیم، اما با قرار دادن متن داخل عکس در تلگرام و ادغام این دو، هم در تعداد پست ارسال شده صرفه جویی کرده و هم به زیبایی آن می افزاییم.

چگونگی قرار دادن متن داخل عکس در تلگرام

در حالت عادی به منظور انتشار فایل های چندرسانه ای و متن، باید هر کدام را به صورت جداگانه نشر دهیم، اما با قرار دادن متن داخل عکس در تلگرام و ادغام این دو، هم در تعداد پست ارسال شده صرفه جویی کرده و هم به زیبایی آن می افزاییم.
چگونگی قرار دادن متن داخل عکس در تلگرام