کاربران تلگرام حتما بخوانند؛ تماس صوتی و تصویری تلگرام ویروس است؟

کاربران تلگرام حتما بخوانند؛ تماس صوتی و تصویری تلگرام ویروس است؟
یک لینک در گروه های تلگرامی منتشر شده که کاربران را به دانلود سرویس تماس صوتی و تصویری تلگرام دعوت می کند.

کاربران تلگرام حتما بخوانند؛ تماس صوتی و تصویری تلگرام ویروس است؟

یک لینک در گروه های تلگرامی منتشر شده که کاربران را به دانلود سرویس تماس صوتی و تصویری تلگرام دعوت می کند.
کاربران تلگرام حتما بخوانند؛ تماس صوتی و تصویری تلگرام ویروس است؟