کارگاه ˝بازیگری در ملودرام˝ با حضور ˝دومینیک دوپو وودویل˝

کارگاه ˝بازیگری در ملودرام˝ با حضور ˝دومینیک دوپو وودویل˝
موسسه فرهنگی هنری فانوس هنر پارس در راستای فعالیت های بین المللی خود ، دوازدهمین کارگاه بین المللی فانوس را برگزار می‌کند. . . .

کارگاه ˝بازیگری در ملودرام˝ با حضور ˝دومینیک دوپو وودویل˝

موسسه فرهنگی هنری فانوس هنر پارس در راستای فعالیت های بین المللی خود ، دوازدهمین کارگاه بین المللی فانوس را برگزار می‌کند. . . .
کارگاه ˝بازیگری در ملودرام˝ با حضور ˝دومینیک دوپو وودویل˝