کنایه تلگرامی به طرفداران فیلترینگ

کنایه تلگرامی به طرفداران فیلترینگ
پس از وقوع زلزله تهران تلگرام یکی از اصلی ترین راه ارتباطی و اطلاع رسانی بود.

کنایه تلگرامی به طرفداران فیلترینگ

پس از وقوع زلزله تهران تلگرام یکی از اصلی ترین راه ارتباطی و اطلاع رسانی بود.
کنایه تلگرامی به طرفداران فیلترینگ