کنسرتی با یاد شجریان، مشکاتیان و فرهنگ فر

کنسرتی با یاد شجریان، مشکاتیان و فرهنگ فر
خواننده موسیقی ایرانی به یاد استادان محمدرضا شجریان، پرویز مشکاتیان و ناصر فرهنگ فر به روی صحنه می‌رود. . . .

کنسرتی با یاد شجریان، مشکاتیان و فرهنگ فر

خواننده موسیقی ایرانی به یاد استادان محمدرضا شجریان، پرویز مشکاتیان و ناصر فرهنگ فر به روی صحنه می‌رود. . . .
کنسرتی با یاد شجریان، مشکاتیان و فرهنگ فر

استخدام آموزش و پرورش