۲۵ درصد جرائم سایبری مربوط به تلگرام

۲۵ درصد جرائم سایبری مربوط به تلگرام
تلگرام به تنهایی ۲۵ درصد کل جرائم سایبری را شامل می شود که ضرورت دارد آموزش های ایمن سازی این شبکه درگوشی ها به کاربران داده شود.

۲۵ درصد جرائم سایبری مربوط به تلگرام

تلگرام به تنهایی ۲۵ درصد کل جرائم سایبری را شامل می شود که ضرورت دارد آموزش های ایمن سازی این شبکه درگوشی ها به کاربران داده شود.
۲۵ درصد جرائم سایبری مربوط به تلگرام

تکنولوژی جدید