11 افتتاحیه در گالری‌های تهران / از ˝حریم دوار˝ و ˝لبخند ژکوند˝ تا 30 فرصت گالری گردی

11 افتتاحیه در گالری‌های تهران / از ˝حریم دوار˝ و ˝لبخند ژکوند˝ تا 30 فرصت گالری گردی
گالری‌های تهران در سومین جمعه مرداد ماه شاهد آثار هنرمندان در زمینه‌های گوناگون هنرهای تجسمی هستند. . . .

11 افتتاحیه در گالری‌های تهران / از ˝حریم دوار˝ و ˝لبخند ژکوند˝ تا 30 فرصت گالری گردی

گالری‌های تهران در سومین جمعه مرداد ماه شاهد آثار هنرمندان در زمینه‌های گوناگون هنرهای تجسمی هستند. . . .
11 افتتاحیه در گالری‌های تهران / از ˝حریم دوار˝ و ˝لبخند ژکوند˝ تا 30 فرصت گالری گردی