نمایشنامه‌خوانی ˝آهنگ‌های شکلاتی˝ در بنیاد رادی

نمایشنامه‌خوانی ˝آهنگ‌های شکلاتی˝ در بنیاد رادی˝آهنگ‌های شکلاتی˝ در دوازدهمین نشست نخستین دوره‌ جشنواره‌ نمایشنامه‌خوانی آثار اکبر رادی اجرا می‌شود. . . . نمایشنامه‌خوانی ˝آهنگ‌های شکلاتی˝ در بنیاد رادی ˝آهنگ‌های شکلاتی˝ در دوازدهمین نشست نخستین دوره‌ جشنواره‌ نمایشنامه‌خوانی آثار اکبر رادی… Continue Reading