˝بهارستان˝ کیفیت‌گرا شده است / هنرمندان از سالانه هنرهای شهری بهار تهران می‌گویند

˝بهارستان˝ کیفیت‌گرا شده است / هنرمندان از سالانه هنرهای شهری بهار تهران می‌گویندعلی اکبر عمو زاد خلیلی از هنرمندان حاضر در بخش نقاشی دیواری سالانه هنرهای شهری بهار تهران؛ معتقد است: رویداد هنری ˝بهارستان˝ به دنبال کیفیت‌گرایی است. . .… Continue Reading