تماشاخانه هودی پای ˝درس˝ فرهادی

تماشاخانه هودی پای ˝درس˝ فرهادیفارس: تئاتر ˝درس˝ کاری تازه از گروه تئاتر شهر در تماشاخانه استاد هودی شیراز به صحنه می رود. . . . تماشاخانه هودی پای ˝درس˝ فرهادی فارس: تئاتر ˝درس˝ کاری تازه از گروه تئاتر شهر در… Continue Reading