˝نگاهمان می‌کنند ˝ دعوت به دیدزدن زندگی خصوصی دیگران است!

˝نگاهمان می‌کنند ˝ دعوت به دیدزدن زندگی خصوصی دیگران است!کارگردان نمایش˝نگاهمان می‌کنند˝ مضمون این اثر را سوء‍استفاده از حریم خصوصی اشخاص عنوان کرد. . . . ˝نگاهمان می‌کنند ˝ دعوت به دیدزدن زندگی خصوصی دیگران است! کارگردان نمایش˝نگاهمان می‌کنند˝ مضمون… Continue Reading