آتیلا پسیانی جایگزین حسن معجونی شد/ متاستاز به خط پایان رسید

تمرینات نمایش ˝سوراخ˝ جدیدترین کار جابر رمضانی، آغاز شد.نمایش متاستاز دیشب یك اسفندماه پس از نزدیك به 60 نوبت اجرا در مركز تئاتر مولوی به كار خود پایان داد. . . .