خط کوفي و وجه تسميه آن

خط کوفي

خط کوفي و وجه تسميه آن خط کوفي که مشتق از خط سطرنجيلي سرياني بود در بين‌النهرين رواج يافت و اول کسي که آن خط را در جزيره العرب رواج داد حرب بن اميه بن عبد شمس از فضلاي قريش… Continue Reading