خوشنويسي ايراني

خوشنويسي ايراني

خوشنويسي ايراني برگي از قرآن به خط کوفي – ايران – قرن يازدهم – ايرانيان حتا در خطوط رايج در ساير سرزمين‌هاي اسلامي شيوه‌هاي خاص خود را پديد آوردند.نوشتار اصلي: خوشنويسي ايراني درحالي که عمده تبديل نگارش معمولي کلمات به… Continue Reading