از «شهرزاد» تا «کانال های تلگرام»؛ پدیده های سال ۹۴ چه کسانی بودند؟

کرات آملی: روز پایانی سال ۹۴ بهانه ای است که دوباره سری به اتفاقات امسال بزنیم و پدیده های سال را با هم مرور کنیم. سال پر اتفاق و پرحاشیه ۹۴ نیز به روزهای پایانی خود نزدیک شد. سالی که… Continue Reading