نفوذ شبکه ای در قالب خدمات ظاهراً رایگان !

نفوذ شبکه ای در قالب خدمات ظاهراً رایگان !فناوری/ یادداشت/ بحری از بحران ! تلگرام (Telegram) نیز یکی از شبکه های ضدتعاملی صهیونیستی محسوب می شود، که متاسفانه ضریب نفوذ آن در بین مردم طی یکسال اخیر بسیار رشد کرده… Continue Reading