فوران درد / چند سطری دربارۀ دعوت به دو نمایش همراه نوشته و کار محمد رحمانیان

رضا آشفته:محمد رحمانیان همواره نشان داده که گرایش به یک شیوه اجرایی نداشته و هر بار الگو و مدل تازه‌ای را تجربه کرده است بی‌آنکه مدعی تجربه‌گرایی باشد. . . .