۲۵ درصد جرائم سایبری مربوط به تلگرام

۲۵ درصد جرائم سایبری مربوط به تلگرامتلگرام به تنهایی ۲۵ درصد کل جرائم سایبری را شامل می شود که ضرورت دارد آموزش های ایمن سازی این شبکه درگوشی ها به کاربران داده شود. ۲۵ درصد جرائم سایبری مربوط به تلگرام… Continue Reading