تصویر 110 اثر موزه‌ای کتابخانه و موزه ملی ملک در بیش از 200 بیلبورد شهری پایتخت

تصویر 110 اثر موزه‌ای کتابخانه و موزه ملی ملک در بیش از 200 بیلبورد شهری پایتختتصویر 110 اثر موزه‌ای کتابخانه و موزه ملی ملک به عنوان نخستین موزه وقفی- خصوصی ایران در بیش از 200 بیلبورد تبلیغاتی پایتخت به نمایش… Continue Reading