آشنایی با هنر زره بافی

 

آشنایی با هنر زره بافی

آشنایی با هنر زره بافی

زره بافي يكي از هنرهاي بسيار كهن بشري بشمار مي رود

زره بافی چیست؟
زره بافي از در هم تنيدن مفتول هاي فلزي بر اساس الگوي تن پوش و كلاه خود بدست مي آيد و يكي از هنرهاي بسيار كهن بشري بشمار مي رود . اما متاسفانه نمي توان تاريخي دقيق براي شروع آن ذكر نمود و آنچه بر اساس روايت هاي شفاهي روشن گرديده ، و نيز بر اساس برخي اشعار، حضرت داوود(ع)به هنر فلز كاري به منظور توليد لباسهاي جنگي اشتغال داشته است.

 

ابزار و دستگاههاي مورد نياز
ميله هاي فلزي از شماره 1 تا 7 :به منظور عمل پيچاندن مفتول هاي فلزي (آهن،مس و برنج) بر روي آنها و به منظور تبديل اين مفتول ها به حلقه هايي كه عمل بافتن بر روي آنها انجام پذيرد،كاربرد دارد.

مفتول هاي مخصوص زره بافي : به طور معمول از جنس آهن ،مس،برنج ، استيل ، آهن و گالوانيزه مي باشد،و در1 ميليمتر مي باشند. / 1 و 2 ، 0/8 ، 0/ اندازه هاي 5

 

آشنایی با هنر زره بافی, هنر زره بافی

مراحل تولید زره

 

دريل : از اين دستگاه به منظور نصب ميله ها توسط آچارهاي مخصوص استفاده مي گردد كه در نهايت، عمل پيچاندن مفتول هاي فلزي(آهن،مس،برنج و استيل) بر روي اين ميله ها انجام مي پذيرد.

 

كاتر:به منظوربريدن مفتول هايي كه به صورت فنر درآمده ،به كار مي رود.

 

دم باريك : عمل بافتن حلقه هاي تهيه شده از مفتول ها براساس سايز بندي افراد توسط اين وسيله انجام مي پذيرد.

 

سيم چين:به منظور بريدن قسمتهاي اضافي حلقه هاي فلزي و سيمها به كار مي رود.

 

پرچ:ميخهايي كه به منظور تعبيه كردن بر روي بست و اتصال به زره كاربرد دارد.

 

دستگاه پرچ كن:دستگاهي كه به منظور پرچ كردن بست بر زره كاربرد دارد.

 

آچارهاي مخصوص :به منظور تعويض ميله هايي كه سر دريل بسته مي شودو همچنين براي نصب دستگاه كاتر به ميز كارو عوض كردن تيغه كاربرد دارد.

 

تيغه الماس:تيغه اي كه به منظور جاگذاري در دستگاه پرس و بريدن سيم كاربرد دارد.

 

مراحل توليد زره, هنر فلز كاري

 

مراحل توليد زره
1- ابتدا جنس و ضخامت مفتول، متناسب با محصول مورد نظر انتخاب مي شود. جنس مفتول ها مس، برنج، آهن و 1 ميليمتر مي باشند. / 1 و 2 ، 0/8 ، 0/ … و سايز مفتول ها 5

2- با كمك دريل و ميله هاي مخصوصي كه روي دريل بسته م ي شود مفتول ها به شكل فنر در مي آيند. در اين مرحله دريل توسط گ يره اي كه به ميز كار بسته شده ثابت مي گرد د .ميله مورد نظر كه ضخامت آن با توجه به قطر داخلي حلقه ها متفاوت است ، به دريل بسته شده و با روشن شدن دريل مفتول دور آن پيچيده و فنر تشكيل مي گردد.

 

3- فنر به كمك كاتري كه به ميز كار بسته شده ، بريده مي شود و حلقه هاي مورد نياز كه واحدهاي ابتدايي بافت زره مي باشد بدست مي آيد.

4- حلقه ها به كمك دو عدد “دم باريك” كاملا صاف و آمادهء بافت مي شوند.

5- واحدهاي ابتدايي جهت بافت داراي 5 حلقه مي باشند. بدين صورت كه 4 حلقه درون 1 حلقه قرار مي گيرد.

6- تكثير اين واحدها و اتصال آنها به يكديگر موجب پيدايش بافتي منسجم مي گردد كه از اين زمينه مي توان با كمك الگوهاي مناسب به فرم هاي زره و كلاه خود دست يافت. به عنوان مثال 26 واحد براي زره سايز نوجوانان توليد مي گردد.

7- براي ايجاد نقش در بافت مي توان از فلزهايي با رنگ هاي مختلف استفاده كرد . به عنوان مثال مي توان جهت ايجاد نقش بر روي زمينه آهني از مفتول برنجي يا مسي استفاده كرد.

8- به منظور اتصال قطعاتي از بافت به يكديگر از پرچ استفاده مي گردد .پرچ ها را مي توان به صورت آماده از بازار تهيه كرد.

asaran